Algemene voorwaarden

Definities
Buon Giovanni, gevestigd te Tuitjenhorn
Klant: degene met wie Buon Giovanni een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Buon Giovanni en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Buon Giovanni
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes
1. Offertes van Buon Giovanni zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Buon Giovanni zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hierin enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Buon Giovanni slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Buon Giovanni hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Buon Giovanni hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Buon Giovanni te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Buon Giovanni vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Buon Giovanni, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Buon Giovanni een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Buon Giovanni is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Buon Giovanni de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Buon Giovanni heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Buon Giovanni prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Buon Giovanni op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Buon Giovanni betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat inden de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldoen, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Buon Giovanni de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Buon Giovanni behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Buon Giovanni gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Buon Giovanni
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijd betaalt, mag Buon Giovanni zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Buon Giovanni op de klant onmiddellijk opeisbaar
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Buon Giovanni, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Buon Giovanni te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Buon Giovanni te verrekenen met een vordering op Buon Giovanni

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Buon Giovanni die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverband karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Buon Giovanni enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst
1. Buon Giovanni voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
2. Buon Giovanni heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Buon Giovanni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Buon Giovanni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking tot klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correctie uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Buon Giovanni
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Buon Giovanni de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Buon Giovanni redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Buon Giovanni schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Buon Giovanni tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Buon Giovanni geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Buon Giovanni geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Buon Giovanni daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Buon Giovanni uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Buon Giovanni in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klant betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Buon Giovanni gehouden kan worden aan andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Buon Giovanni
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Buon Giovanni ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Buon Giovanni een overeenkomst aangaat et meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Buon Giovanni verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid
1. Buon Giovanni is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Buon Giovanni aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband hout met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Buon Giovanni is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Buon Giovanni aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Buon Giovanni vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinden
1. De klant is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de vijfde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Buon giovanni alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Buon Giovanni op vergoeding van winstderving en overige schade.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Buon Giovanni toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
3. Is de nakoming van de verplichting door Buon Giovanni niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Buon Giovanni in verzuim is.
4. Buon Giovanni heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Buon Giovanni kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Buon Giovanni in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Buon Giovanni kan worden toegerekend in een van de wil van Buon Giovanni onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Buon Giovanni kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Buon Giovanni 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Buon Giovanni er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Buon Giovanni is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Buon Giovanni is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Buon Giovanni zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Buon Giovanni
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Buon Giovanni bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Buon Giovanni is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 25-06-2022

Definities
Buon Giovanni, gevestigd te Tuitjenhorn
Klant: degene met wie Buon Giovanni een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Buon Giovanni en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Buon Giovanni
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Offertes
1. Offertes van Buon Giovanni zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een offerte is maximaal 3 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Buon Giovanni zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hierin enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Buon Giovanni slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Buon Giovanni hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Buon Giovanni hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Buon Giovanni te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Buon Giovanni vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Buon Giovanni, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Buon Giovanni een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Buon Giovanni is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Buon Giovanni de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Buon Giovanni heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Buon Giovanni prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Buon Giovanni op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. De klant moet de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Buon Giovanni betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat inden de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldoen, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Buon Giovanni de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Buon Giovanni behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Buon Giovanni gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Buon Giovanni
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijd betaalt, mag Buon Giovanni zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Buon Giovanni op de klant onmiddellijk opeisbaar
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Buon Giovanni, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Buon Giovanni te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Buon Giovanni te verrekenen met een vordering op Buon Giovanni

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Buon Giovanni die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverband karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Buon Giovanni enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst
1. Buon Giovanni voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
2. Buon Giovanni heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Buon Giovanni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Buon Giovanni tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking tot klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correctie uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Buon Giovanni
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Buon Giovanni de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Buon Giovanni redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Buon Giovanni schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Buon Giovanni tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Buon Giovanni geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Buon Giovanni geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Buon Giovanni daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Buon Giovanni uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Buon Giovanni in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klant betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Buon Giovanni gehouden kan worden aan andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Buon Giovanni
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Buon Giovanni ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Buon Giovanni een overeenkomst aangaat et meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Buon Giovanni verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid
1. Buon Giovanni is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Buon Giovanni aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband hout met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Buon Giovanni is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Buon Giovanni aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Buon Giovanni vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinden
1. De klant is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de vijfde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Buon giovanni alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Buon Giovanni op vergoeding van winstderving en overige schade.
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Buon Giovanni toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
3. Is de nakoming van de verplichting door Buon Giovanni niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Buon Giovanni in verzuim is.
4. Buon Giovanni heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Buon Giovanni kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Buon Giovanni in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Buon Giovanni kan worden toegerekend in een van de wil van Buon Giovanni onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Buon Giovanni kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachtse stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Buon Giovanni 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Buon Giovanni er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Buon Giovanni is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Buon Giovanni is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Buon Giovanni zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Buon Giovanni
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Buon Giovanni bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Buon Giovanni is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 25-06-2022